سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد میرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایشآبدانشگاه فردوسی مشهد
حجت میان آبادی – کارشناسارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم وصنعتایران
محمدباقر شریفی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب، با توجه به خطرات زیست محیطی آبهای آلوده و محدودیت منابع آبی، طی سالهای اخیر جزء دغدغه های اساسی در شهرها میباشد. روشهای متعددی جهت جمعآوری فاضلاب شهری وجود دارد که باید شاخصهای اقتصادی، فنی و اجتماعی-سیاسی در انتخاب روش مناسب درنظر گرفته شوند. هدفاز این مطالعه بررسی کاربرد تصمیمگیری چندشاخصه در مدیریتفاضلاب و انتخاب روشمناسبجهت جمعآوری فاضلاب در شهر نیاسر و تاثیر انتخاب روش تصمیمگیری در رتبه بندی نهایی گزینههاست. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و ژئوتکنیکی محل، پنج گزین? غیرمتعارف جمع آوری فاضلاب شاملSTEP و ۲ STEGروش مکشی، استفاده ازGP و روشهای ساده جمع آوری فاضلاب برای این منطقه در نظر گرفته شد که انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود به کمکروشهایTOPSISبرنامهریزی سازشیCP) روشمجموع ساده وزینSAW) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که انتخاب روش تصمیمگیری تاثیر بسزائی در رتبه بندی گزینه ها داشته و برای یکمسئل? یکسان، انتخابهر روشاز روشهای موجود ممکن استنتایج متفاوتی داشته باشد