سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
فرشته حسین پور – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بدلیل بالا بودن درصد رطوبت زبالههای شهری، مقدار زیادی شیرابه در فرآیند تبدیل زباله به کمپوست تولید می-شود که اگر به شیوهای مناسب و صحیح جمعآوری نشود میتواند مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید. بعنوان مثالروزانه ۵۰۰ تن زباله در محل کارخانه کمپوست اصفهان به کود تبدیل میشود که حدود چهل هزار لیتر شیرابه تولید میکند. روش تصفیه زمینی ۱ برای کشور ایران که دارای منابع محدود آب و البته زمینهای بدون کاربری زیاد است درصورتی که مدیریت مناسبی اعمال شود میتواند روشی کارآمد برای تصفیه شیرابه زباله قبل از رهاسازی در محیط- زیست و یا استفاده به عنوان آب آبیاری به حساب آید. هدف این تحقیق بررسی راندمان حذف آلودگیهای شیمیاییدر تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان میباشد. در این تحقیق از دو نوع بافت خاک سبک و سنگین درلایسیمترهایی به عمق و قطر ۰۵ سانتیمتر به روش تصفیه زمینی استفاده شده است. دور آبیاری ۷ روزه به میزان ۵ سانتیمتر شیرابه در سطح لایسیمتر بود. برای تمام آلودگیهای شیمیایی راندمان حذف برای خاک با بافت سنگینبیشتر از خاک با بافت سبک بوده است. بطور مثال، میانگین راندمان حذف کل مواد محلول ۲ شیرابه برای خاک سنگین بالای ۵۰ درصد است در صورتی که این میزان برای خاک سبک حدود ۱۷ درصد میباشد