سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروغ فرخزاد – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم
مهدی حسنی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سم
صدیقه یوسفی – دانشآموختگان کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان
آرش ملکیان – استادیار ، دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات فرسایش خاک به علت پیامد های نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی، شور شدن تدریجی اراضی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش فرسایش و رسوب گذاری، آلودگی شیمیایی خاک و اثرات سوء بر مدیریت پایدار اراضی، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. انواع اولیه مطالعه فرسایش خاک اساساً بصورت مفهومی بوده و اغلب شامل تهیه نقشه فرسایش از روی عکس های هوایی وتصاویر ماهوارهای می شد که انواع فرسایش سطحی، شیاری و خندق های اتفاق افتاده در یک محل را در بر می گرفت. در تحقیق حاضر ن ی ز با بکارگ یری تصاویرماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تهیه نقشه سیمای فرسایش آبی در حوزه آ بخیز ده پیرنگان رودان شده است که از طریق تفکیک منفرد انواع فرسایش آبی و با بررسیهای صحرایی در سطح واحدهای کاری به انجام رسید. نتیجه این تحقیق نشان داد که حوزه آبخیز دهپیرنگان دارای هشت تیپ فرسایشی می باشد که تیپ هایIV (فرسایش آبراهه ای شدید)وII فرسایش کنار رودخانه ای) به ترتیب به علت داشتن مساحت زیاد و نوع فرسایش بیشترین سهم در ایجاد فرسایش را دارند و تیپVII فرسایش سطحی و آبرهه ای خیلی شدید ) با کمترین مساحت کمترین سهم در ایجاد فرسایش را دارد