سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد بیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
بهنام کامکار – دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید عبدی – کارشناس ارشد

چکیده:

آگاهی از توزیع انواع مختلف غلات و به طور کلی تمام محصولات کشاورزی، از نیازهای اساسی در برنامهریزی و تصمیمگیریهای بازرگانی میباشد و همچنین این امر برای بررسی پارهای از مطالعات کشاوزری مانند تنش آبی و برآورد بازدهی در قالب سنجش از دور بسیار ضروری می باشد. تکنیکهای سنجش از دور به دلیل تناوب در اخذ تصاویر یک ناحیه، تصویربرداری در طولموجهای مختلف در یک زمان و در نهایت امکان پردازش و تفسیر سریع این اطلاعات، به طور گسترده در تحلیلهای مختلف مربوط به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و تصاویر سنجنده MT و ماهواره SRI مزارع گندم در حوزه قرهسو شهرستان گرگان شناسایی و سطح اراضی زیر کشت نیز تعیین گردید. در این راستا از دستگاه SPG و نرمافزارهای ۱٫۳٫۹ SIG CRA و ۲٫۹ ENIGAMI SADRE استفاده شد. برای انجام این تحقیق، محدوده حوزه قرهسو روی تصویر SRI مشخص و از آن جدا گردید و پس از اعمال پردازشهای لازم از جمله تصحیح هندسی تصویر، آنالیز مولفههای اصلی، اعمال شاخص پوشش گیاهی (IVDN(، با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال شباهت طبقهبندی صورت گرفت و نقشه پراکنش گندم در حوزه قرهسو استخراج گردید. جهت ارزیابی دقت تکنیک‎ تهیه نقشه، از ضریب دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد که برای این منظور از ۶۸۳۱ نقطه کنترل زمینی که توسط دستگاه SPG برداشت شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که دادههای ماهوارهای SRI قابلیت نسبتا بالایی در تهیه نقشه پراکنش گندم دارند، به طوری که این نقشه با دقت بالایی تهیه شد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که دادههای ماهوارهای این قابلیت را دارا هستند که با صرف کمترین انرژی و هزینه در مقیاسهای وسیع نوع و سطح کاربریهای مختلف را با دقت بالایی استخراج کنند.