سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیژه قهروردی تالی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای طبیعی

چکیده:

اشکال کارستی در مناطق آهکی هدایت کننده سفره های آبهای زیرزمینی هستند که شناسایی آنها ازاهدافی است که محققین علوم مختلف دنبال می کنند. در این پژوهش هدف شناسایی مناطق کارستیگسترش یافته بود که سینک هولها شواهد بیرونی آنها محسوب می شدند. داده های مورد استفاده شامل داده های راداری ASTER باندهای مادون قرمز و حرارتی از ماهواره لندست ۷ سنجنده ETM نقشه زمین شناسی و مشاهدات میدانی بوده است. روش تحقیق تک باندی بوده است و براساس مطالعه هیستوگرام باندهای مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز دور، تغییرات DN در قلمروهای آهکی در وضعیت گین پایین و بالا انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سینک هولها حتی آنهایی که به صورت حفره های خرد شدههستند، انعکاس های کمی را در باند ترمال در وضعیت گین بالا دارند و امکان شناسایی آنها به این طریق فراهم می شود. ارزیابی مشاهدات میدانی انطباق ۹۰ درصدی نمونه ها را با حداقل های DN تایید نمود