سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا زارعی – دکتری زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

به طور کلی، هدف و ضرورت آببندی سدها جلوگیری از فرار آب مخزن بعد از آبگیری، جلوگیری از پدیدهی آب شستگی درزه ها، کاهش فشار برکنش و افزایش پایداری تکیهگاههای سد است. یکی از رایج ترین روش های آببندی، احداث پردهی تزریق است که هدف آن مسدود کردن مسیرهای عبور آب میباشد. این کار توسط طراحی اجرای گمانه های تزریق انجام میشود. در تودهی سنگ چون ناپیوستگیها مسیرهای اصلی جریان آب هستند، زاویهی گمانههای تزریق باید طوری طراحی شود که حداکثر ناپیوستگیها را با زاویهی مناسب قطع کنند. در شرایطی که بیش از یک دسته ناپیوستگی در تودهی سنگ وجود دارد به دلیل پیچیدگی مسئله استفاده از تصاویر استریوگرافی کاربرد بیشتری پیدا میکند. در این مقاله با استفاده از تصاویر استریوگرافی و ویژگی هندسهی ناپیوستگی ها زاویهی بهینه- ی گمانه های تزریق سد چم شیر طراحی شده است.