سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا صحرایی – دانشجویان مهندسی منابع طبیعی شیلات
عیسی بهرامی زاده –

چکیده:

این مقاله مروری برکاربرد ترکیبات گیاهی مختلف درعلوم مختلف شیلاتی می باشد که امروزه زیاد مورد بررسی می باشد و نتایج جالبی از آنها بدست آمده است اسانس آویش شیرازیThymos به منظور ارزیابی اسانس آویش شیرازی و آب اکسیژنه درکنترل آلودگیهای ناشی از میکروارگانیسم ها درشرایط کارگاهی پرورش قزل آلای رنگین کمان استحصل تخمک و اسپرم از ماهیان مولد ۵-۴ ساله مطالب فروش معمولی کارگاهی صورت نگرفت میزان بقا تخمهای حاصله تا مرحله تفریخ تخم ها و نیز میزان بقا لارو تا وزن ۱/۲ گرم تحت تاثیر تیمارهای اسانس آویشن به میزان ۷۰ میلی گرم برلیتر به مدت ۳۰ دقیقه شستشوی روزانه با سه تکرار و آب اکسیژنه با غلظت ۵۰ میل یگرم برلیتر به مدت ۳۵ دقیقه شستشوی روزانه با سه تکرار مورد سنجش قرارگرفت مدت زمان تیمار آب اکسیژنه درطی ایام ۱۴۰-۷۰ درجه روز به ۵ دقیقه کاهش یافت گروه کنترل مثبت درمعرض ۲ میلی گرم برلیتر مالاشیت گرین به مدت ۲۰ دقیقه شستشوی روزانه قرارگرفت و گروه کنترل منفی شاهد بدون هرگونه مداخله دارویی به کارگرفته شد نتایج حاصله نشان داد که میزان تلفات تخم تا مرحله چشم زدگی درگروه شاهد بطور معنی داری بیشتر از تیمارهای مورد آزمایش بود P<0/05