سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا علیمرادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ گونه های مختلف علفهای هرز به شرایط میکروکلیمایی خاک مزارع، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۸۶ انجام شد. در این آزمایش، نمونه های خاک و نمونه های گیاهی بااستفاده از کوادرات های یکسان جمع اوری شدند، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون محاسبه گردید. سپس با استفاده از تخمین گر کوکریجنگ و با استفاده از ضرایب مدلهای برازش داده شده بر کراس سمی واریوگرام ها میزان همبستگی مکانی بین خصوصیات بین خصوصیات خاکشناسی و حضور و تراکم گونه های مختلف علفهای هرز مشخص شد. نتایج نشان داد که میزان پتاسیم و درصد رس خاک زمین زراعی دو عامل تاثیر گذار بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز بودند، که محتوای رس خاک به علت ثبات بیشتر در زمین زراعی می تواند به عنوان یک عامل قابل اعتماد جهت پیشگویی و تعیین کننده موثر بر جوانه زنی گونه های مختلف مطرح گردد زیرا در طول زمان ثابت بوده و عملیات مدیریتی بر آن تاثیری ندارد.