سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهامت حسینیان – دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده دافوس، گروه مدیریت
ایمان رمضانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، مدلی را برای ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها ارائه میدهیم. در ابتدا، معیارهای وروردی و خروجی مدل را مشخص میکنیم و سپس با استفاده از آن، عملکرد چند واحد انتظامینمونه را ارزیابی میکنیم و سپس با توجه به نتایج به دست آمده، واحدهای مورد نظر رتبهبندی شده و نقاط قوت و ضعف کلیدی آنها بهدست آمده و پیشنهادهای مورد نیاز در رابطه با تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف، ارائه میگردد.