سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود بختیاری – شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک
اردشیر گراوند –
راضیه وطن پرست –
جمشید گراوند –

چکیده:

در صورت احداث س دهای مخزنی، خانوارهای روستایی محدوده مخازن سدها ناگزیر از جاب هجایی و انتقال به مکانی دیگربرای زندگی خواهند بود. چنانچه این جاب هجایی بدون مطالعه و برنام هریزی انجام گیرد، اغلب خانوارها در فرایند جاب هجایی واسکان خو دب هخودی، سرنوشتی بجز حاشیه نشینی در مراکز جمعیت (شهری) ندارند. تفاو تهای فرهنگی و محدودی تهای زیربنایی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری و عدم آمادگی این مناطق در پذیرش ساکنین جدید، خانوارهای روستاییمهاجر را با مشکلات عدید های مواجه م یکند که مانع از سامان گرفتن زندگی آنها خواهد شد و به بروز تن شهایی میان ساکنینمخزن سد و مجری طرح میانجامد. برای جلوگیری از چنین پیام دهایی، مطالعات نحوه جبران خسارت و جاب هجایی هدفمند، با توجه به ملاحظات زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. براین اساس این مطالعه تلاش دارد تا با شناسائیپیامدهای اجتماعی-اقتصادی ناشی از تغییر شرایط محیطی ( محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) بر اثر احداث سد مخزنیخرسان ۲ در محدود ههای بلافصل و مستقیم، به مناسب ترین شیو ههای جایجائی و اسکان مجدد جمعیت ساکن در مخزن سد و تبدیل فرآیند اجرای طرح از وضعیت برد- باخت به وضعیت برد – برد با رویکرد مشارکت محور، دست یابد. برای رسیدن بهاین هدف، کلیه اطلاعات مورد نیاز و موثر در انتخاب مکان مناسب اسکان مجدد (شامل اطلاعات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) ، در محیطGIS تهیه شد. با پردازش، وزن دهی و تلفیق لای ههای مختلف اطلاعاتی، اقدام به مکا نیابی مناطق مناسب اسکان مجدد با در نظر گرفتن کلیه جوانب و با مشارکت اهالی شد. برای اولین بار در طر حهای سدسازی در کشور، این مطالعه قابلیت و پیاد هسازی عملی تجزیه و تحلیل فضایی در برنام ههای اسکان مجدد را به نمایش گذاشته و با توجه به نتایج مناسب آن، در موارد عمومی برنام ههای اسکان مجدد با زمین ههای مشابه م یتوان آن را تعمیم داد