سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آسیه داودی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
سیدعباس طباطبایی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده مهندسی،گروه عمران

چکیده:

شبکه راهها در هر کشور اساس توسعه اقتصادی بوده و بدون داشتن شبکه کامل و منظم راه هرگونه توسعه صنعتی و کشاورزی غیر ممکن است. در پروژه های زیر بنایی کشور از جمله پروژه های راهسازی یکی از مسائل بسیار مهمم پیشمبینی منمابا تمامین کننمده مصمادا سمنادانه همای یمه هما ی روسازی می باشد. انتخاب این منابا باید بر اساس معیار های فنی، زیست محیطی و اقتصادی انجام گیرد. در جهت انتخاب درست منابا، وجود یک پایااه داده حاوی کل اطلاعات مربوط به منابا موجود شن و ماسه استان شامل معادن رودخانه ای ، کوهی و سنگ شه مورد نیاز است این پایااه قبلا توسط ناارنده ایجاد شده است. در این مقاده بر آنیم که با استفاده از قابلیت تحلیل شبکه GIS و همچنین پایااه داده ایجاد شده انتخاب معمادن و منابا سنگ دانه ای مورد نیاز پروژه ها را از جنبه های مختلفی که اشاره شد، بخصوص از جنبه اقتصادی )فاصله حمل( بهینه کنیم