سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش حسن پور گل افشانی –
شهرام کشاورز –

چکیده:

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و فرصتهای سرمایه گذاری خود رابطه معناداری برقرار سازند. به عبارتی دیگر، جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه حرکت رو به جلو و باشتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم، پروژههای خود را به دانش و منابع مالی مولد تجهیز کند. ارزیابی جذابیت اقتصادی پروژه ه ای بزرگ، اغلب نیازمند تشکیل مدل های مالی گسترده و پیچیده است. پیچیده گی مدل ها می تواند مدیران را از دریافت اطلاعات حیاتی بازدارد و تلاش های فراوان برای مدل سازی را بی نتیجه گذارد. این مقاله با استفاده از معیار اهمیت دیفرانسیل (D)، روشی ارائه داده است که به مدیران کمک می کند بینش بهتری از مدل های مالی به دست آورند. این مدل در یک مطالعه ی موردی از یک فرآیند تأمین مالی پروژه به کار گرفته شده و نشان می دهد خاصیت جمع پذیری، انعطاف پذیری کامل را برای ترکیب پارامترها در هر گروه و هر سطح، برای مدیران و تحلیل گران فراهم می آورد. شاخص های سرمایه گذاری مربوط به سرمایه گذاران و وام دهندگان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند تأثیر عوامل برون زا بر سرمایه گذاران (حامیان مالی و وام دهندگان)، در صورتی که مجزا در نظر گرفته شوند یا به شکل گروهی، متفاوت است.