سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاددانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدبهنام سروری نژاد – دانشجوی دکترای سازه های ابی

چکیده:

اصولا زمانی که سیال با جرم مخصوص به درون یک سیال با جرم مخصوص p جریان یابد پدیده جریان غلیظ اتفاق می افتد هنگام برخورد توده جریان غلیظ با توده سیال ساکن در یک مکان جریان غلیظ به درون توده سیال نفوذ م یکند که آن مکان را نقطه غوطه وری و ارتفاع نظیر آن را عمق نقطه غوطه وری می نامند . دراین مطالعه با استفاده از مدل فیزیکی ارتفاع نقطه غوطه وری برای دبی های ورودی متفاوت با دانسیته های گوناگون ۱۰۰۶ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۱۳ و ۱۰۱۶ کیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب ۸ ، ۱۲ و ۱۶ درصد اندازه گیری شد سپس با استفاده از آنالیز ابعادی پارامترهای موثر بر ارتفاع نقطه غوطه وری و همچنینداده های اندازه گیری شده در ازمایش رابطه ای برای ارتفاع نقطه غوطه وری برحسب پارامترهای موثر بدست امد. بررسی مقایسه ای داده های حاصل از رابطه با داده های اندازه گیری شده نشان داد که رابطه بدست امده داده های واقعی را با دقت خوبی براورد می کند. همچنین داده های حاصل از رابطه بدست امده در مقایسه ی با داده های حاصل از روابط محققین دیگر همگرایی بیشتری نسبت به داده های واقعی دارند.