سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
سیدمحمد معین صادقی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعات اکولوژی جنگل ارتباط ساختاری بین اشکوبهای بالایی و پایینی مهم شناخته شده است. دو معیار تاج پوششجنگل و رویه زمینی به عنوان معیارهای رایج اشکوب بالایی جنگل شناخته شده اند. هدف این تحقیق ارائه روش صحیح ساخت مدل، انتخاب مدل و اعتباریابی برای یک مدل رگرسیون خطی ساده با تأکید بر فرضیه های آن می باشد. تحقیق حاضر در سطح پایه های درختی یک گونه روی گونه بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.) انجام شده است. در این مقاله بررسی فرضیات رگرسیون، خصوصا در مطالعات اکولوژی جنگل، مورد تاکید است. چرا که در مطالعات اکولوژی از آزمون های رگرسیونی استفاده وسیعی می شود و بنابراین صحت نتایج بدست آمده کاملا مورد نیاز است. مهمترین اثر نقض فرضها، ایجاد اریب در برآورد واریانس، ایجاد اریب در برآورد ضرائب رگرسیون، ایجاد اریب در ضریب تعیین، ایجاد اریب در آزمونهای فرض و برآورد فاصله ای است. نتایج ضریب همبستگی در این تحقیق (p<0/00 ، ۷۸=r) بیانگر وجود ارتباط خطی معنی دار بین دو متغیر است. در این تحقیق هیچیک از فرضهای رگرسیون نقض نگردید در نتیجه آزمونهای فرض، برآورد ضرائب، خطای معیار برآورد ضرائب، ضرائب همبستگی و تعیین و برآورد فاصله ای مدل ارائه شده دارای اعتبار می باشند.