مقاله کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی- فضایی مناطق روستایی شهرستان تنکابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی- فضایی مناطق روستایی شهرستان تنکابن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله مدل کرنل
مقاله توسعه مکانی- فضایی
مقاله روستا
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل نیا غریب
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم دوست سیدیاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات جغرافیای روستایی، به دلیل تنوع پدیده های مکانی و فضایی امکان مطالعه به صورت مجرد و منفرد مقدور نیست. لذا اولین گام طبقه بندی این پدیده ها در گروه های مشابه است، که در این خصوص تحلیل عاملی به عنوان ابزاری قدرتمند در مقابل این مشکل، راه حل تقلیل و تحلیل عوامل توسعه را به عهده دارد. در این مقاله از ۳۸ شاخص جهت سطح بندی روستاهای شهرستان تنکابن استفاده گردید، که با استفاده از تحلیل عاملی به ۴ عامل تقلیل یافت. امروزه استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل فضایی توسعه روستایی و به کارگیری مدل ها و آزمون های آماری گرافیک مبنا در جهت تهیه پایگاه داده مکانی، مرتب سازی، نمایش فضایی اطلاعات، تلفیق اطلاعات و تحلیل فضایی آن متداول شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی_ترکیبی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کمی و کیفی با بهره گیری از روش های آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و ArcGIS10 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد عامل اقتصادی-کالبدی با مقدار ویژه ۱۷٫۳۰۵، به تن هایی قادر است، ۳۳٫۷۶۹ درصد از واریانس را محاسبه کند، و دارای بیشترین تاثیر در بین عوامل چهارگانه می باشد، به عنوان عامل اصلی در سطح بندی روستاها شناخته شده است. همچنین بهترین مدل جهت تخمین تراکم توسعه در منطقه، مدل کرنل بوده که با ضریب تعیین ۰٫۷۱ بهترین مدل انتخاب گردید. با توجه به این مدل، تراکم توسعه در روستاهای شمال غربی شهرستان می باشد.