سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحمن آرام – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
لطفعلی عاقلی کهنه شهری – استادیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرستهران

چکیده:

آب به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین نیاز بشر، در زندگی روزمره نقش حیاتی ایفا میکند. لذا آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب جهت اعمال سیاستگذاری های لازم در راستای مدیریت تقاضا، از اهمیتویژهای برخوردار می باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه و معرفی مدلی منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی شهر تهران و همچنین ترکیب مدل های خطی و غیر خطی در جهت کاهش خطای پیش بینی توسط مدل های مذکور می باشد. در این مطالعه به منظور تعیین مدل مطلوب جهت پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران و بیان نقش تبدیل موجکدر پیشبینی داده های سری زمانی، نخست با معرفی مدل تلفیقی که که ترکیبی از مدل های خطیARIMA شبکه عصبی و تبدیل موجکمی باشد، همین طور مدلهای ARIMA و ARMA کارایی مدل تلفیقی با مدل خطیARIMA در پیشبینی مصرفروزانه آب شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور با استفاده از نرمافزار MATLAB 2008 مدل تلفیقی برای دوره طراحی و تخمین زده میشود و با همان مجموعه مدل ARIMA با استفاده از نرمافزار Eviews6 تخمین زده میشود. سپسبا استفاده از معیارهای مرسوم (میانگین مربع خطا MSE) میانگین قدرمطلق خطا MAE) و ضریب تعیین R2 به ارزیابی دو مدل در پیشبینی تقاضای روزانه آب شهر تهران پرداخته شده و در پایان نتایج ارائه میشود. در طراحی شبکه عصبی عوامل موثر بر تقاضای روزانه آب شهری؛ دما هوا در غالب ۳ ورودی حداقل، حداکثر و میانگین دما، روزهای هفته، ایام تعطیلات و روزهای خاصدر نظر گرفته شده است. در مجموع برای تقاضای روزانه آب شهر تهران، مدل تلفیقی تبدیل موجکدارای خطای کم و دقت پیشبینی بالا بوده است که به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید