سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم مرادی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس
سیدابوالقاسم مرتضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت افزایش تولید گندم در کشور در این مقاله به بررسی و مقایسه میزان رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی بین استانهای مختلف کشور در سالهای زراعی ۸۰-۱۳۷۹ و ۷۹-۱۳۷۸ پرداخته شده است. از میزان تولید گندم آبی بر حسب تن برای هر استان به عنوان ستاده و کل کود شیمیایی مصرف شده، نیروی کار، بذر، هزینه آب و سطح زیر کشت گندم آبی در هر استان به عنوان نهاده لحاظ شده است سپس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA)، و با کمک نرم افزار DEAP (2.1) مقادیر توابع مسافت محاسبه شده است. و با استفاده از این مقادیر شاخص بهره وری کل نهاده ها بدست آمده است نتایج نشان می دهد که استان آذربایجان غربی بیشترین رشد بهره وری و استان فارس کمترین رشد را داشته است.