سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی ایزدبخش – استادیار مهندسی شیمی دانشکده مهندسی گاز و پتروشیمی،دانشگاه خلیج فار
علیرضا خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش، رفتار غیر فعال شدن بستر کاتالیست تبدیل متانول به الفین های سبک در راکتور بستر ثابت با رویکرد پرکولاسیون برای یک سینتیک تفصیلی، شامل واکنش های اولیه و ثانویه، بر روی کاتالیست ساپو- ۳۴ برایشبیه سازی محیط متخلخل دانه های کاتالیستی ارایه شده است. پیشبینی افت فعالیت بستر کاتالیستی در مقیاس با نتایج آزمایشگاهی درمورد واکنش دهنده ها و محصولات توافق بسیار خوبی نشان داد. ثوابت سرعت واکنش هایمدل سینتیکی بدست آمدند. نمودارهای کک گرفتگی بیانگر تشکیل جبهه واکنش با پهنای کمتر از طول راکتور در سرعت فضایی ۱h-1خوراک و فشار۱٫۲۵barدمای۷۲۳Kاست. بررسی اثر کک دار شدن بر میزان پیوندهای آزاد(حفرات باز) نشان می دهدکه حداقل ۲% حفرات لبه دانه کاتالیستی در تمام طول بستر باز باقی می مانند و میتوانند باعث پیشرفت واکنش به میزان هر چند ناچیز باشند. میزان کک گرفتگی در ذرات ابتدای بستر بیشتر از ذرات انتهای آن است