سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسین محمدی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
مهدی غضنفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین یکی از حوزه های مهم مدیریت است که دردهه های گذشته توجه زیادی را چه درمیدان عمل و چه درمیدان پژوهش به خود جلب نمودها ست مهمترین هدف مدیریت زنجیره تامین به نوعی ایجاد زنجیره تامین هماهنگ و یکپارچه درمیان سازمان ها وموسسات می باشد اما عدم آگاهی ازمحدودیت های موجود درزنجیره تامین منجربه آن میشود که منافع کمتری از بودن درزنجیره هماهنگ و یکپارچه حاصل شود. همچنین تئوری محدودیت های یکی از فلسفه های مدیریت است که از زمان معرفی آن توسط آقای Goldratt ارایه شده است این رویکرد یک نگرش سیستمی است که با درک روابط علت و معلولی وتمرکز برگلوگاه های سیستم روشی را برای شناسایی اولویت بندی و حل مسائل غیرفیزیکی ارایه می کند این روش فرایند تفکر نام دارد و از تعدادی نمودار منطقی به نام درخت تشکیل شده است دراین مقاله سعی می شود کاربرد یکی از ابزارها به نام درخت واقعیت جاری را درمدیریت زنجیره تامین بررسی و تحلیل شود دراین ماطلعه این درخت برای شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین اثربخش و همچنین برا یتعیین روابط علی – معلولی بین این عوامل و بررسی ارتباط زنجیره ی تامین بکاربرده شود.