سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ، گروه مهندسی شیمی ، آبادان ، ایران

چکیده:

بیش از ۵۰ درصد حجم زباله های شهری را موادی تشکیل م یدهد که قابلیت تخمیر داشته و گاز متان و د یاکسید کربن را تولید می کند. حجم وسیع زبال ههای شهری، خانگی، کشاورزی و صنعتی جوامع امروزی را تهدید می کند و تخمیر خود به خودی این مواد باعث ورود میلیونها تن گاز متان و دی اکسیدکربن به جو زمین می شود که سبب ایجاد اثر گلخان های و افزایش درجه حرارت زمین و تغییرات شدید آب و هوایی م یشود. بررسی ها نشان می دهد دمای متوسط در سراسر جهان طی صدسال گذشته به میزان ۰/۶ -۰/۳ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. رشد روزافزون گازهای گلخانه ای در جو زمین باعث شده است تا محققان میزان افزایش دما را تا سال ۲۱۰۰ حدود ۳-۲ درجه سانتیگراد پی شبینی کنند، که چنین افزایش ناگهانی دما طی۱۰/۰۰۰ سال گذشته سابقه نداشته است. با طراحی و ساخت هاضم های بی هوازی مناسب و هدایت زباله های مختلف به داخل آنها می توان ضمن تولید انرژی مناسب مانع ورود گازهای فوق به جو زمین شده و از اثرات سوء گازهای گلخانه ای نظیر افزایش درجه حرارت، افزایش سطح آب دریاها و پیشروی آنها جلوگیری کرد.در این مقاله ضمن اشاره به کاربرد بیوگاز در صنعت انرژی، به بررسی نتایج حاصل ازآنالیز بیوگاز خروجی از چاهکهای مختلف حوزه دفن زباله موجود (طرح پایلوت) شهر اصفهان توسط روش کروماتوگرافی گازی به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته می شود