سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونگ – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

فراورده های ماهی فقط از نقطه نظر تغذیه ای مهم نیستند بلکه انها به عنوان یک عامل تجارت بین المللی برای بسیاری از کشورهای جهان می باشند ماهی ها و صدفهای خوراکی از فراورده های بسیار فساد پذیر میباشند و به علت اختلاف در گونه ها زیستگاههای محیطی عادتهای غذایی و غیره در معرض عوامل مختلف موثر بر کیفیت قرا ردارند علاوه بر این ها می توانند به عنوان حامل عوامل میکروبی و سایر خطرات سلامتی باشند بنابراین حفظ کیفیت اهمیت زیادی در تولید و تجارت فراورده های ماهی دارد برخی از تکنیکهای کنترل کیفیت جاری و قت گیر و پرزحمت هستند بنابراین کاربرد بیوسنسورها د رصنایع غذاهای دریایی برای ارزیابی کیفیت دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد این مقاله در مورد دامنه کاربرد سنسورها د ر صنایع غذایی دریایی بحث می کند.