سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی سهرابی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زینب رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای حذف موثر فلزات سنگین از آب و فاضلاب، نیاز مبرمی به توسعه روشی جدید، ارزان قیمت و اقتصادی وجود دارد. یکی از این روش-ها بیوجذب است. بیو جذب، جذب فیزیکوشیمیایی فلزات سنگین توسط میکروارگانیوم های غیر زنده)باکتری، قارچ، جلبک(( وسکایر اجکرام یکا ی )مانند سبوس برنج، پوست میوه، برگ، پوست درختان و …(است. دراین مقا ه به بررسی مطا عاتی فرایند بیوجذب، مکانیزمها وفاکتورهای مکوثر در بیوجذب وشرح کامل کاربرد بیوجذب در حذف فلزات سنگین از پساب و فاضلاب پرداخته شده است.