سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم راکی سلیمی – دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (
علی اکبر حبشی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج،
محمدحسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز).

چکیده:

محصولات زراعی بطور مستقیم و غیرمستقیم مواد مغذی موردنیاز انسان ها شامل کربوهیدارت ها، لیپیدها، پروتئین ها،مواد معدنی و ویتامین ها را فراهم می کنند. سطح و ترکیب مواد مغذی در محصولات غذایی متفاوت بطورچشمگیری متنوع می باشد. در نتیجه، محصولات غذایی اغلب در اجزای معینی از نظر مواد مغذی کمبود دارند. متدهای سنتی در تهیه مواد غذایی با کیفیت مناسب امروزه جوابگوی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نمی باشند. از این رو، کاربرد فناوری های زیستی از جمله مهندسی ژنتیک میکروارگانیسم ها، گیاهان و کشاورزی مولکولی برای تهیه فرآورد ههای غذایی در میزان زیاد وبا کیفیت بهبود یافته راهی مطمئن برای حل این مشکل م یباشد. بطور کلی، توسعه و کاربرد این تکنولوژی ها، فرصت ها و احتمالات جدیدی را برای افزایش کیفیت مواد مغذی محصولات زراعی ارائه م یکند، مخصوصاً وقتی که تنوع ژنتیکی اساسی موجود نباشد. در حالی که تاکید اولیه بیوتکنولوژی کشاورزی بر روی صفات محصولات زراعی از قبیل تحمل علف کش، مقاومت به حشره و مقاومت به ویروس قرار گرفته بود و از سال ۱۹۹۰ به بعد تاکید این تکنولوژی بر روی مواردی مانند افزایش کیفیت مواد مغذی محصولات زراعی می باشد. پیشرفت ها در تراریزش گیاه و همچنین بیان ترانسژن، استفاده از گیاهان را به عنوان بیورآکتور برای تولید دسته ای از فرآورده های زیستی در میزان زیاد و با هزینه کم میسر می سازد. امروزه بسیاری از فرآورده های دارویی مشتق شده از گیاه ایجاد شده و تعدادی از آنها نیز تجاری شده اند. در این مقاله اهمیت بیوتکنولوژی مدرن گیاهی و کاربردهای آن در بهبود مواد مغذی و کیفیت مواد غذایی و همچنین تولید فرآورد ههای دارویی مرور می شود.