سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس طبخ کار – کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات و تاثیر آن بر کشاورزی پایدار

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و کاهش زمینهای قابل کشت از مهمترین چالشهایی هستند که جامعه جهانی برای دستیابی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی مردم جهان با آن روبرو است. برای دستیابی به غذای کافی و حفظ منابع طبیعی استفاده از روشهای جدید و کارآمد ضروری است. یکی از اهداف بیوتکنولوژی افزایش عملکرد محصولات غذایی در واحد سطح، بهبود کیفیت و حفاظت از محیط زیست موجودات زنده است. تولید ارقام زراعی مقاوم به آفات و بیماریها وابستگی به آفتکشها را کاهش میدهند. روشهای بیوتکنولوژی روشهایی سودآور، سریع و دقیق هستند و با تلفیق این روشها با روشهای اصلاح سنتی تولید ارقامی که با حداقل نهادههای کشاورزی بیشترین بازده را دارند ممکن شده است. در این مقاله به تشریح تعدادی از کاربردهای بیوتکنولوژی کشاورزی پرداخته میشود و نقش این تکنولوژی در دستیابی به کشاورزی پایدار ارزیابی میشود