سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی فندرسکی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
سیدمحمدجواد حسینی نصر –
سیدمحمد حجتی –
سکینه کیانی سوادکوهی –

چکیده:

مطالعه گیاهان به صورت In vitro در دراز مدت کمک بزرگی به محیط زیست می باشد، زیرا در پژوهش های منابع طبیعی که در عرصه انجام می شود برای القای تنش های محیطی می بایست شرایط طبیعی محیط زیست را از جمله اسیدیته و رطوبت خاک را تغییر داد که اگر این عمل به دفعات تکرار شود صدمات جبران ناپذیری ایجاد می کند. به همین دلیل آزمایشی در محیط آزمایشگاهی برای اندازه گیری تنش شوری دو گونه درختی Albizzia lebbeck و Albizzia julibrissinطراحی شد که این دو گونه تحت دو نوع نمک KCl و NaCl در ۵ سطح شوری (شاهد، ۱۰۰،۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ mM ) قرار گرفتند. این پژوهش با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام پذیرفت. نتایج اثر متقابل فاکتورها نشان داد که گونه Al.jul مقاوم تر از گونه Al.leb در تنش شوری می باشد.