سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهنود – دانشجوی دکترا، راه و ترابری، مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جادهای
محمدعلی پیرایش نقاب – استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل آیتی – استاد راه و ترابری دانشگاه فردوسی

چکیده:

تکنیکهای تصمیمگیری به روش کلاسیکشامل برنامه ریزی با استفاده از متغیرهای قطعی و احتمالی است که بر اساس معادلات خطی و غیرخطی به شکلهای گوناگون بیان میشود. شرح چگونگی کاربرد روشهایتصمیمگیری در محیط فازی برای تدوین استراتژیهای کلان ایمنی راه هدف اصلی این تحقیق است. در این مقاله تاثیر دو عامل کنترل سرعت توسط پلیسراه و کیفیت راهها در یک منطقه مشخص به عنوان نمونهای ازگستره وسیع اقدامات ایمنی راه بر سطح کارایی وضع موجود ایمنی در منطقه مورد بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق شاخصکارآیی هزینه برای سیستم ایمنی راههای موجود در یکمنطقه با پایین بودن نرخ تصادفاتدر کل منطقه به ارزشراهها و ارزشمجموعه تجهیزات کنترل سرعت در آن منطقه شناخته میشود. این مدل، سیستم پشتیبانی از تصمیم مناسبی را برای تصمیمگیری در انتخاب استراتژیهای ایمنی راه فراهم میآورد.