سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی همتی – دانشگاه یزد
حسن حسینی –
وحید مهدوی اصل –

چکیده:

سهامداران همواره خواهان سبد سهامی با نرخ سود و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین هستند. همچنین برای حفظ منافع خود میباید با تغییر در شرایط بازار در سبد سهام موجود نیز تغییر ایجاد کنند. این مقاله به منظور ارائه مدلی برای کمک به تصمیم-گیری صحیح سهامداران در تنظیم مجدد سبد سهام میباشد. از آنجایی که ماهیت بازارهای مالی همراه با عدم قطعیت است، بر ای هرگونه نتیجهگیری صحیح، ابهامات بازار میبایست در نظر گرفته شوند. به همین منظور یک مدل برنامهریزی غیر خطی فازی برای تنظیم مجدد سبد سهام ارائه گشته است، که ضرایب تابع هدف یعنی: نرخ سود انتظاری، ریسک و نقدشوندگی در آن پارامترهایفازی میباشند. در این مدل سه هدف: ۱- حداکثر کردن سود ۲- حداکثر کردن نقدشوندگی و ۳- حداقل کردن ریسک سبد سهام دنبال میشوند. مدل پیشنهادی با تغییر متغیر به یک مدل برنامه ریزی خطی فازی تبدیل شده است. در آخر برای حل مدل از رتبه – بندی اعداد فازی به منظور معادل سازی این اعداد با اعداد حقیقی استفاده گردیده است. کارایی مدل معرفی شده با استفاده از یک مثال عددی نشان داده شده است