سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احسان معتمدیان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
فرشته نعیم پور –

چکیده:

در این تحقیق از برنامهریزی خطی برای حل مدل متابولیکی حاصل شده از شبکه واکنشهای بیوشیمیایی استفاده شده است. آنالیز فلاکس متابولیکی برای دو گونه از میکروارگانیسمStreptomyces lividans انجام شده و رابطهبین تولید آنتیبیوتیک و توده سلولی، میزان انرژی نگهداری سلول و همچنین توزیع فلاکس کربنی در مسیرهای متابولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که توزیع فلاکسها متاثر از نرخ رشد سلولی و میزانسوبسترای ورودی میباشد. افزایش نرخ رشد، فلاکس عبوری از مسیر پنتوز فسفات را افزایش میدهد و سنتز محصول رابطه معکوس با فلاکس عبوری از این مسیر دارد. نتایج حاصل تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد