سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامی کابوسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه صنایع غذایی
سیده ربابه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

باکتریوسین ها پپتیدهای تولید شده توسط برخی از باکتریها می باشند که دارای اثرات باکتریوسیدالی باکتری کشی اثبات شده ای برروی برخی از باکتریهای دیگر هستند از سال ۱۹۸۸ و به دنبال مجور کاربرد نایسین به عنوان افزودنی غذایی در فراورده های لبنی توسط Fda دریچه تازه ای به روی کاربرد باکتریوسین ها به عنوان افزودنی های غذایی و موادمحافظ غذایی گشوده شد. در سالهای اخیر علاقه به توسعه و کاربرد باکتریوسین هادر موادغذایی مختلف رو به تکامل می باشد. پس از کاربرد موفقیت امیز نایسین بعنوان ماده محافظ پتانسیل کاربرد سایر باکتریوسین ها در مهار رشد باکتری ها ی پاتوژن گرم مثبت و به عنوان موادمحافظ مورد بررسی و تاثید قرارگرفت هدف اصلی این مقاله بررسی باکتریوسین های تولید شده توسط جنسهای باکتریایی CarnobacteriumLactobacillus Pediococcus Lactococcus Propionibacterium ) Leuconostoc شامل باکتریوسین های Lactostrepcin Diplococcin Nisin Lacticin باکتریوسین Leuconocin Leuconocin S Propionicin Pediocin Lactacin F Lacticin S50 وCarnocin UI49 ) H و همچنین کاربردهای این باکتریوسین ها به عنوان مواد محافظ در موادغذایی می باشد.