مقاله کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری محرک رشد
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله یونجه
مقاله رشد اولیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی امید
جناب آقای / سرکار خانم: پوستینی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: چای چی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، ۶۰ (S1) و ۱۲۰ (S2) میلی مولار نمک کلریدسدیم، دو رقم یونجه «بمی» و «یزدی» و ۱۶ پیش تیمار مختلف باکتریایی بود. سطوح پیش تیمار باکتریایی شامل شاهد (بدون باکتری)، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس و ریزوبیوم ملیلوتی به صورت منفرد و نیز به صورت تلفیق دوتایی، سه تایی و چهارتایی از باکتریهای مختلف بود که در مجموع ۱۶ سطح پیش تیمار مختلف باکتریایی را تشکیل می داد. اعمال تنش شوری منجر به کاهش معنی دار جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گردید که این کاهش در تیمار شاهد (عدم پیش تیمار بذر) در بیشترین مقدار خود مشاهده شد. به کارگیری پیش تیمار باکتریایی به ویژه تیمار باکتری سودوموناس و تیمارهای تلفیقی نقش موثری در تعدیل اثرات منفی شوری بر صفات مورد ارزیابی داشتند.