سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکو – گروه عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، یک ساختار جدید برای مدیریت غیرقطعی کیفی رودخانه با استفاده از مدل های بازی دونفره با اهداف فازی ارائه می شود به طوری که ضمن حفظ کیفیت آب در حد مطلوب، الگوی بهینه مدیریت کیفی رودخانه نیز ارائه شده و عدم قطعیت های موجود در اه داف نیز در نظر گرفته می شوند. با تلفیق مدل شبیه سازی کیفیت آب رودخانه و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و تئوری بازی های دو نفره با اهداف فازی، امکان تعیین درصد تصفیه بهینه برای تخلیه کنندگان با در نظر گرفتن شرایط خودپالایی رودخانه، بار آلودگی ورودی و عدم قط عیت های موجود فراهم شده است . همچنین در مرحله بعد با آموزش مدل ماشین بردار پشتیبان احتمالاتی، امکان مدیریت کیفی در زمان واقعی رودخانه بدون انجام مراحل بهینه سازی فراهم می گردد. کارایی مدل های پیشنهادی با استفاده از اطلاعات سیستم رودخانه ای زرجوب گیلان ارزیابی شده است. نتایج حاصله از کاربرد مدل، نشان دهنده کارایی مناسب روش پیشنهادی در مدیریت کیفی سیستم های رودخانه ای می باشد.