سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمس نوبخت – استادیار و عضو هیئت علمی راه وترابری دانشگاه علم و صنعت تهران
صابر کیه بادرودی – دانشجوی دکتری تخصصی راه وترابری دانشگاه پیام نورواحدتهران شمال

چکیده:

درحالحاضر طول خطوط اصلی ریلی ایران ۹۹۹۲ کیلومتر است که حدود ۴۰ % از این خطوط طی سینزده سال گذشته احداث گردیده است. در برنامه پنجم توسعه مقرر شدهاست که تا پایان سال ۱۳۹۴ طول خطوط اصلی به ۱۵۰۶۶ کیلومتر افزایش یابد که افزایش سوانح ریلی را بهدنبال دارد، درنتیجه نیاز است به منظور کاهش سوانح ریلی اقدامات موثری صورت پذیرد. یکی از روشهای متداول، مقرونبهصرفه و کارآمد در کاهش سوانح ریلی در دنیا، بکارگیری سیستم های هوشمند ریلی است. در این تحقیق سعی میشود مهمترین سیستمهای هوشمند ریلی که نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دارند معرفی شود