سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد افرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سیدحسن خوشرو – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، ته

چکیده:

امروزه به رغم پیشرفت چشمگیر حفاری مکانیزه هنوز هم تکنیک چالزنی و انفجار به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً بکاربردن انفجار معمول در چالهای ردیف نهایی تونلها سبب وارد آمدن آسیب به سنگ دربرگیرنده حفاری میشود، از این رو مهندسین می کوشند تا با استفاده از انفجار کنترل شده وارد آمدن آسیب را به حداقل رسانند. این مقاله با بررسی جنبه ها و هزینه های کاربرد انفجار کنترل شده و هزینه های ناشی از اضافه حفاری سعی در بررسی توجیه پذیریاستفاده از انفجار کنترل شده داشته و به محاسبه دقیق این هزینه ها و نقطه سر به سر شدن آنها در حفر تونلی با طول ۲۰۰ متر و سطح مقطع ۷۰ مترمربع می پردازد. نتایج حاصل، از کاهش چشمگیر هزینه ها به میزان ۱۴/۷۸میلیارد ریال با استفاده از انفجار کنترل شده حکایت دارد. همچنین مقدار اضافه حفاری در حالت سر به سر بودن هزینه های اضافه حفاری و هزینه های کاربرد انفجار کنترل شده ۱۴/۶سانتی متر محاسبه شد. به ازای هر یک سانتی متر اضافه حفاری بیشتر از مقدار سربه سری، هزینه ای معادل با ۲/۷۴۹میلیارد ریال بابت پرکردن اضافه حفاری و آستربندی در کل مسیر تونل صرف خواهدشد.