سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین سرباز – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین غیاثیان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خاک مسلح مبتنی براصول تئوری و روشهای کاربردی یکی از شاخه های علم ژئوتکنیک درزمینه تثبیت خاک است هرچندامروزه معمولا از مواد فلزی و پلیمری برای تسلیح خاک استفاده می شود ولی درکنار این مواد الیاف طبیعی یا گیاهی نیز برای بهبود خواص مکانیکی خاک مورد استفاده قرارمیگیرند از این رو مطالعات زیادی درسالهایاخیر برای شناسایی رفتار این الیفا و کاربرد آنها درخاک انجام گرفته است از مزیت های مهم استفاده از الیاف طبیعی درمقایسه با مصالح فلزی و پلیمری عدم آلودگی محیط زیست و دردسترس بودن و قیمت پایین آنها می باشند از طرفی با توجه به تنوع زیاد پوشش های گیاهی درایران و حجم بالای الیاف طبیعی که هرساله درکشور بصورت ضایعات تولید و بدون استفااده باقی می مانند ارایه راهکارهایی برای استفاده بهینه از آ«ها یکی از جنبه های مناسب مطالعاتی درکشور محسوب میشود این مقاله مروری برتحقیقات قبلی درخصوص کاربرد الیاف طبیعی درزمینه مهندسی ژئوتکنیک وچگونگی تغییر خواص فیزیکی خاک دراثر افزودن این الیاف می باشد.