مقاله کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی مراحل تغییر
مقاله دانشجویان
مقاله مصرف لبنیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بلادیان بهبهان سیداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: صمدپور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خلدی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: الگوی مراحل تغییر در برخی از مطالعات به منظور شناخت مراحل تغییر رژیم غذایی به کار رفته است. این مطالعه با هدف بررسی کاربرد الگوی مراحل تغییر برای مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۴۲۳ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۹۰ بررسی شدند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۳ بخشی استفاده شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد بسامد مصرف غذایی (FFQ) و پرسشنامه استاندارد مراحل تغییر بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای-اسکوئر، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان ۲۲٫۱ سال (با دامنه ۳۵-۱۸ سال) بود. %۶۷٫۴ آن ها مونث و ۲۱% متاهل بودند. بیشترین و کمترین فراوانی مصرف لبنیات به ترتیب مربوط به پنیر و کشک بود. اکثر دانشجویان (%۷۸٫۱) روزانه سهم کافی از لبنیات مصرف نمی کردند. در دانشجویان مجرد نسبت به افراد متاهل سهم مصرف روزانه لبنیات بیشتر بود (p<0.05). بررسی مصرف لبنیات بر اساس الگوی مراحل تغییر نشان داد که اکثر دانشجویان (۲۴٫۱%) در مرحله تفکر و کمترین آن ها در مرحله پیش از تفکر (%۱۰٫۴) بودند. %۵۴٫۶ از دانشجویان در مراحل قبل از عمل (پیش از تفکر، تفکر و آمادگی) و %۴۵٫۴ در مراحل بعد از عمل (اقدام و نگهداری) برای ایجاد تغییر بودند.
نتیجه گیری: از نظر مدل فرا تئوری یا مراحل تغییر، بیشتر دانشجویان مورد بررسی در مراحل قبل از عمل به ویژه مرحله تفکر قرار داشتند همچنین اکثر دانشجویان سهم کافی از لبنیات مصرف نمی کردند؛ لذا این تئوری می تواند برای طراحی مداخلاتی جهت افزایش مصرف لبنیات در این گروه از جمعیت مناسب باشد.