سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد شیری – دانشگاه صنعت آب و برق ، مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
محمد مرادی دالوند – دانشگاه صنعت آب و برق-مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران – شرکت مهند
بهنام محمدی ایواتلو – University of Calgary

چکیده:

واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) تحول عظیمی در بهره برداری از سیستمهای قدرت ایجاد کرده است . از جمله این کاربردها می توان به مشاهده پذیری سیستم های قدرت اشاره کرد . در این مقاله جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری با در نظر گرفتن خروج خط، خروج PMU و خروج خط یا PMU انجام شده است. با استفاده از الگوریتم ارائه شده در این مقاله، تعداد و مکان بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری به نحوی بدست میآید که امکان تخمین حالت تنها با استفاده از اطلاعات دریافتی از این واحدها امکان پذیر گردد . الگوریتم جستجوی گروهی برای حل مساله بهینه سازی با متغیرهای گسسته استفاده شده است. نتایج با مقالات مختلف برای شبکه های استاندارد IEEE و شبکه فشار قوی استان تهران مقایسه شده است. نتایج برای شبکههای استاندارد در مقایسه با روش های مورد مقایسه بهتر بوده است . همچنین برای شبکه فشار قوی تهران تعداد PMU های لازم برای رویت- پذیری کامل شبکه با در نظر گرفته شدن خروجPMUمحاسبه شده است.