سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد اکبری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
الهیار داغ بندان – استادیاران دانشگاه گیلان
علی جمالی –
حسین قنادزاده – دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده:

تخمین پارامترهای برهمکنش مدلهای ترمودینامیکی برای تعادلات مایع – بخار سیستم های دو جزئی نقش بسیار مهمی در طراحی بهینه سازی و کنترل فرایندهای جداسازی دارد دراین تحقیق پارامترهای برهمکنشی مدلهای ترمودینامیکی برای سیستم های دو جزئی تعادلات مایع – بخار ۲- پروپانول متانول – اتانول با اتیل استات به کمک الگوریتم ژنتیک چندهدفی محاسبه و بهینه سازی شد آزمایشات در فشار و دماهای مختلف انجام شده است محاسبات تعادلی مایع – بخار با استفاد هاز قانون رائولت انجام شد نمودارهایتعادلی مایع – بخار و انرژی اضافی گیبس و لگاریتم ضرایب فعالیت برحسب جزء مولی فاز مایع درفشار و دماها یمختلف برای سیستمهای دو جزئی رسم شد و دقت مدلهای ترمودینامیکی برای سیستم های مورد نظر بررسی و با داده های تجربی مقایسه شد مقایسه نتایج نشان میدهد که مدل UNIQUAC NRTL تطابق خوبی با داده های تجرب یدارد و کمترین خطا مربوط به استفاده از مدل NRTL است.