سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری عبدی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
موسی حسام – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تخمین دقیق رسوبات حمل شده توسط یک رودخانه در بسیاری از پروژههای منابع آب، مانند پر شدگی مخازن سدها، رسوبگذاری در کف کانالها، خوردگی تجهیزات و دستگاهها، کشتیرانی و مسائل زیست محیطی دارای اهمیتفراوان میباشد. استفاده از منحنیهای سنجهی رسوب یکی از معمولترین روشهای برآورد بار رسوبی معلق رودخانهها است. در این تحقیق بهمنظور افزایش دقت برآوردها، ضرائب معادلهی منحنی سنجه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکبهینه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از روشهای جستجوی هوشمند عملکرد روش مرسوم منحنی سنجه را به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد.