سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
مسعودرضا حسامی کرمانی – استاد گروه عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
سیدسعید هاشمی نسب – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب سطحی و ظرفیت مخازن سدها، مدیریت علمی و ارائه سیاست بهر هبرداری بهینه از این مخازن، امری لازم و حیاتی در جهت برآورده کردن احتیاجات آبی منطقه نیاز است. مورد مطالعه این مقاله، سد کلان، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ملایر و از جمله سدهای در حال ساخت استان همدان، با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی است. با توجه به فراگیر شدن روز افزون رو شهای بهین هسازی مبتنی بر سیست مهای بیولوژیکی و تصادفی و البته کارایی بالای این رو شها در حل این نوع مسائل پیچیده، از الگوریت مهای جامعه پرندگان و مورچگان و ژنتیک جهت ارائه سیاست بهینه بهر هبرداری از سد مورد مطالعه استفاده شده است. معیار تعیین سطح عملکرد الگوریتم بهینه ساز در شرایط مختلف مورد بررسی، کمینه کردن مجموع مربعات اختلافات خروجی مخزن و نیاز آبی پایین دست در هر دوره، بوده است. نتیجه بهین هسازی انجام گرفته، رسیدن به ضرایب بهینه برداشت از حجم مخزن در هر دوره و سیاست بهر هبرداری بهینه از مخزن اینسد بوده است