سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی بخش علوم زمین، دانشگاه شیرا
مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین ، دانشگاه شیراز

چکیده:

کاربرد سنجش از دور در سالهای اخیر، در اکتشاف ذخایر معدنی گسترش یافته است. از آنجا که دگرسانیها ارتباط مستقیمی با ذخایر معدنی و کانی زایی دارد، شناسایی آنها به کمک تصاویر ماهوارهای باعث تسریع امر اکتشاف و پایین آمدن هزینههای آن به میزان زیاد خواهد شد. هدف از این تحقیق، استفاده از الگوریتم نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) در بارزسازی هالههای دگرسانی با استفاده از دادههای سنجندهASTER در محدوده کانسار مس پورفیری سونگون است . منطقه مورد نظر در استان آذربایجان شرقی، در منطقه ای کوهستانی و با دسترسی دشوار واقع شده و هالههای دگرسانی گسترده پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک، و پروپلیتیک در آن تشکیل شده است. دراین تحقیق برای بارزسازی هالههای دگرسانی مس پورفیری سونگون ازطیف کتابخانه ای JPL1 همچنین طیف تصویر دادههای تراز L1B سنجنده استر استفاده و رخداد دگرسانی های فیلیک ،آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته و پروپیلیتیک نقشه برداری شد . در پایان، تصاویر خروجی با نقشه های دگرسانی موجود از منطقه، مقایسه شد و نتایج نشان داد تصاویر خروجی حاصل از طیف تصویر هاله های دگرسانی منطقه را به نحوی سازگارتر با مناطق دگرسانی نشان میدهد..