سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
هادی آفاق زاده – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
علی یوسفی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا بازیار – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی- شرکت مدیرت تولید برق آذربایجان شرق

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده ( DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدود کننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG بر پایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم( SCI ) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایایی DG بر اساس قیمت حاشیه ای محلی ( LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایایی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری(CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید، و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستمرا در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم ۱۲ باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.