سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا برهانی داریان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزانه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

جستجوی هارمونی یک الگوریتم بهینه سازی برمبنای فرایند بهبود دربدیهه نوازی موسیقی جاز می باشد اگرچهمطالعات زیادی برروی این روشها انجام شده است ولی کاربرد این الگوریتم درزمینه منابع آب بطور جدی بررسی نشده است باتوجه به افزایش تعدادمتغیرهای تصمیم با افزایش تعداد سالها یکی از اهداف تحقیق درالگوریتم های حل مسائل منابع آب امکان رسیدن به جواب مناسب درزمان کوتاه می باشد هدف ازانجام اینتحقیق بررسی کاربرد الگوریتم های جستجوی هارمونی دربهره برداری ازیک سیستم مخزن جهت تامین نیازهای پایین دست و مقایسه نتایج با سایر روشهای فراکاوشی می باشد.