سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید کیا – کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

طبیعت همواره بزرگترین و بهترین معلم انسانها بوده استو آدمی با الهام از طبیعت دست به ساخت وسایل و ارائه روشهایی زده است که اکثراً در بین موارد مشابه خود بهترین بود هاند الگوریتم بهین هسازی اجتماع مورچگان یک روش بهین هسازی عددی است که از زندگی اجتماعی مورچ هها و کارهای وظیف های آنها مبنی بر یافتن غذا الگ وبرداری شده است. در این تحقیق بر اساس تحلیل مخازن بتنی نگهدارنده سیالات بر اساسمیزان دبی ورودی، شرایط زمین ساختگاه، نوع بار استاتیکی و دینامیکی آنالیز شده و میزان تیپدامنه ضخامت پوسته جداره مخزنو همچنین سطح مقطع می لگرد مصرفی حداقل و حداکثر در هر یک از الما نها بر اساس میزان تنش حداکثری مشخص شده و در مرحله بعد برپایه آنالیز مخزن و به کمک الگوریتم رابط PARIS اطلاعات مربوطه با کد الگوریتم اجتماع مورچگان ACO) که یک الگوریتم جس توجوی اجتماعی است ترکیب شده تا میزان ضخامت بهینه تیپ مقاطع الما نهای پوسته مخزن به همراه میزان بهینه سطح مقطع می لگر دها مصرفی مشخص شوند. با توجه به مد لهای خطی ریاضی بسیار پیچیده برای جانمایی صحیح و زوایایمربوط به زنجیر های از غلا فهای تقویتی منشوری پیرامونی که باعث بهسازی لرز های سازه م یشوند، یک رابطه دو طرفه بین نر مافزار مد لسازی و کدالگوریتم اجتماع مورچگان در جهت بهین هسازی انتخاب شده است. در انتها میزان مقایس های وزن بهین هسازی شده مخزن بتنی توسط غلاف تقویتی منشوری پیرامونی با رو شهای متداول مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان دهنده کاهش ۲۳ درصدی وزن می لگرد مصرفی و ۲۰ درصدی وزنبتن مصرفی در یک مخزن بتنی ۱۰۰۰۰ متر مکعبی است.