سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ناهیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهسا هاشم زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

تجزیه و تحلیل داده های پانل یکی از موضوعات کاربردی در اقتصاد سنجی است. این روش یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تضمینی و نتایج تئوریک فراهم می آورد. در این روش چندین بنگاه، خانوار، کشور، منطقه شهری، در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مقاله حاضر، با بهره گیری از داده های پانل به عنوان یکی از روشهای پرکاربرد اقتصاد سنجی که تلفیقی از داده های سری زمانی و مقطعی است، به ارزیابی اثرات زیست محیطی بر ارزش مناطق مختلف کلانشهر تبریز در حیطه اقتصاد شهری پرداخته شده است. متغیرهای مورد بررسی تأثیر سرانه فضای سبز، آلودگی هوا، سطح آب های زیرزمینی و تراکم جمعیتی در مناطق هشتگانه این کلانشهر در بازه زمانی پنج ساله (۱۳۸۹-۱۳۸۵) بر قیمت (ارزش ملکی) هر منطقه است. همچنین کلیه آزمون های مرسوم در روش داده های پانل از جمله آزمون مانایی (وجود ریشه واحد)، هاسمن و آزمون F نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده از این مدل مرسوم اقتصاد سنجی، رابطه مثبت و معنی داری بین سرانه فضای سبز و ارزش مناطق شهری و نیز رابطه ای منفی و معنی دار بین سایر متغیرها و ارزش مناطق این کلانشهر حاصل شده است.