سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عالیشاه – دانشجوی کارشناسی اصلاح نأاتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طأیعی گرگ
حسین احمدی اوچ تپه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طأیعی

چکیده:

بکارگیری فنو پیشرفته ژنتیکی در عرصه تولید محصولات کشاورزی و تغییر مواد ژنتیکی موجودات زنده منجر به توسعه مواد غذایی GM شده که این امر میتواند موجب افزایک تولید اقتصادی و کاهک مصرف عوامل آلاینده و مشرب محیط زیست شود و از طرفی برای امنیت غذایی جمعیت روزافزو جهان اهمیت دارد. همزما با ورود مواد غذایی GM در زنجیره غذایی انسا نگرانیهایی در ارتأاط با خطرات بالقوه ناشی از مصرف این گونه مواد ایجاد و پرسکهای متعددی را در زمینه احتمال بروز عوارض نا مطلوب مانند حساسیت افزایک مقاومت نسأت به آنتی بیوتیکها اثرات مشرب محیطی و انتقال افقی ژنها در جامعه مطرح نموده است. به دلیل اهمیت موضوع در طول دو دهه گذشته کمیته های بین المللی مسؤلیت قانو گذاری و تعیین سیاستهای لازم برای تضمین ایمنی مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی را بر عهده گرفته و در این راستا راهأردها و دستورالعملهای متعددی مطرح شده است. پروتوکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا ۱ از جمله ی این موارد است. بر اساس قوانین موجود برآورد ایمنی اینگونه محصولات مأتنی بر اثأات برابری همه جانأه آ ها با انواع اصلاح نشده و همچنین انجام آزمو های اختصاصی در زمینه حساسیت زایی پروتئینها سمّیت متابولیتها و ماده غذایی می باشد. توجه به مسائل بهداشتی و سلامت انسا در تولید محصولات GM و استفاده اقتصادی در کشاورزی و تحقیق در این زمینه ضروری بنور می رسد.