سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا تقی زاده طبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
زهرا حسین زاده – دانش اموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
شایلین لطفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت، بشر را نیازمند تامین مواد غذایی بیشتر کرده و این خود توسعه در سطح و عمق اراضی برای تولید بیشتر را سبب شده است. بکارگیری الگوهای توسعه عمقی موجب کاربرد وسیع نهاده های کشاورزی به ویژه افزایش کاربرد سموم و انواعکودهای شیمیایی گشته است. در پی انجام فعالیتهای کشاورزی همراه با کاربرد روز افزون کودهای شیمیایی برای تولید موادغذاییبیشتر، حجم زیادی از ضایعات وارد محیط شده به گونه ای که سوء مدیریت آن مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی را گریبانگیر بشر می سازد. همزمان با افزایش جمعیت که افزایش تقاضا برای غذا و کاهش قدرت حاصل خیزی خاک را بوجود میآورد، اهمیتاستفاده از مواد زائد ( به عنوان کود ) برای برداشت حداکثری محصول همزمان با کاهش فرسایش و احیای خاک ها، بیش از پیش به عنوان یک عامل اقتصادی مشهود بوده است. از آنجا که بخش عمده ای از خاک های ایران جز و خاک های مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و مقدار مواد آلی آن ها کمتر از یک درصد است، استفاده از کود های آلی نه تنها باعث افزایش تولیدات محصولاتکشاورزی خواهد شد، بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری نموده و نیل به کشاورزی پایدار را ممکن میسازد. هدف از این مطالعهبررسی روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران و جهان و معرفی کود اسید هیومیک به عنوان یک جایگزین خوب و دوستدار طبیعت است، که نه تنها موجب کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از مصرف کود شده، بلکه در افزایش محصول و جذب عناصر در گیاهان مختلف نیز نقش بسزایی دارد. در انتهای این مطالعه نیز به شکل موردی و مختصر نتایج کاربرد این کود روی عمکلکرد دانه گیاه سویا گزارش گردید