سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
بابک بحرینی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
مجید جامی الحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده:

خشکی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی در جهان بویژه در ایران تاثیر غیر قابل انکاری بر روند تولیدات گیاهی بخصوص در همان مراحل اولیه تولید یعنی جوانه زنی و سبز شدن می گذارد. در بین روش های کاهش اثرات خشکی، پرایمینگ بذر یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها می باشد. رد این مطالعه به بررسی اثر اسمو پرایمینگ بر روی جوانه زنی بذور مریم گلی یکساله تحت تنش خشکی پرداخته شد. بدین منظور آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال ۱۳۸۹ نجام شد. فاکتور اول پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک با غلظت های ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹ میلی مولار به مدت ۶ ساعت و بدون پرایم به عنوان شاهد و فاکتور دوم تنش خشکی (PEG) در پنج سطح ( ۰ و ۰/۳- و ۰/۶- و ۰/۹- و ۱/۲- مگا پاسکال) بود در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، بنیه بذر، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه ، و ریشه چه و ساقه چه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر به طور معنی داری باعث بهبود پارامترهای اندازه گیری شده در سطوح مختلف خشکی گردید. بیشترین سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه در تیمار بذور با ۰/۹SA میلی مولار و بیشترین طول ریشه چه و وزن خشک آن بنیه بذر در بذور تیمار شده با ۰/۳SA میلی مولار مشاهده گردید.