سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری توکلی – کارشناس ارشد باغبانی
مجید راحمی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
نوذر منفرد – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان بوشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثر پلی آمین ها (پوتریسین و اسپرمیدین) بر زمان و میزان میوه بندی خرمای کبکاب این پژوهش در سال ۸۹ و ۹۰ ۹۰ برروی درخت خرما با شرایط یکسان در مرکز تحقیقات استان بوشهر انجام گرفت . سه و شش هفته بعد از گرده افشانی خوشه های انتخاب شده برروی درخت با پوتریسین و اسپرمیدین با غلظت های ( ۰ و ۰/۱ و ۱ میلی مولار) محلول پاشی گردید. نتایج آزمایش نشان داد کمترین ریزش (۱۵درصد) مربوط به تیمار پوترسین (۰/۱ و ۱ میلی مولار) و بیشترین ریزش (۴۲/۴ درصد) مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین (۱۲/۸) نسبت به شاهد مربوط به تیمار اسپرمین ۱ میل یمولار بود که با تیمار شاهد دارای اختلاف معین داری بود. کمترین TSS (20/5درصد) مروبط به تیمار اسپرمیدین ۰/۱ میلی مولار که در تاخیر زمان رسیدن نقش بسزایی داشت و ۱۷ روز رسیدن را به تاخیر انداخت و بالاترین TSS مربوط به تیمار شاهد ( ۴۶ درصد) بود. کلیه تیمارها نسبت به شاهد ضمن افزایش حجم و وزن میوه بر روی کیفیت اثر چشمگیری داشتند.