سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه شیرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مینا میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
علی صارمی – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

شبکه های آبیاری و زهکشی نقش حیاتی را در اقتصاد کشور به عهده دارند لذا ضروری است از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته تا بتوان کارایی آنها را به حد مطلوبی ارتقا داد ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی بخصوص جنبه های مدیریتی بدلیل تنوع موضوعی و ماهیت شاخصهای مدیریتی دارای پارامترهای غیرقطعی ، گسترده و ماهیتا توصیفی می باشد این موضوع باعث می گردد که نه تنها برخورد دقیق با اینگونه مسائل توام با خطا باشد بلکه بدلیل غیرقابل دسترسی بودن بسیاری از پارامترهای کمی نتایج ارزیابی از اعتبار کافی برخوردار نباشد این بررسی با هدف ارزیابی شبکه ابیاری و زهکشی مارون در استان خوزستان به انجام رسیده است این بررسی نشان میدهد که هرگاه در یک سیستم ارزیابی بررسی شرایط کارکرد فیزیکی شبکه آبیاری مدنظر باشد باتوجه به اینکه این سری داده ها ماهیتا کمی می باشد روش استاندارد نتایج قابل قبولی در اختیار قرار میدهد لیکن با توجه به اینکه در شبکه مارون داده های قابل دسترس کمی میب اشد این روش قابل قبول نیست.