سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدسلمان سیدین – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

رخدادهای چند دهه گذشته، همراه با نیازهای جدید حادث در این سال ها از آنچنان خصوصیتی برخوردارند که صرف تکیه بر برنامه های متداول و غیر منعطف، نمی توان با رخدادها و نیازها، مقابله و همگامی کرد. از این رو ضرورت توجه مدیران آموزش عالی و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلند مدت و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک بیش از پیش احساس می شود. برنامه ریزی استراتژیک با تبیین تصویری از وضعیت آینده ی سازمان، تحولات برون سازمانی و درون سازمانی را به فرصت ه ای بهینه تبدیل می کند. در واقع مدیران در سازمان های امروزی با کاری مهم تر از مدیریت استراتژیک مواجه نیستند. با شدت گرفتن رقابت داخلی و خارجی، و نیز در دورانی که نفوذ دولتها بر عملیات بازرگانی گسترش می یابد، اهمیت مدیریت استراتژیک انکار ناپذیر است. در این پژوهش با استفاده از استراتژی های بازاریابی شرکت رینگ سازی مشهد، سعی در شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید آن شرکت شده که با استفاده از آن و تحلیل SWOT، به تدوین برنامه استراتژیک مناسب برای این شرکت پرداخته شده است. بعد از پر کردن چک لیست های تهیه شده برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و تعیین وزن و اهمیت هر عامل توسط مدیران شرکت رینگ سازی مشهد و مصاحبه با آنها برای جمع بندی نهایی، ماتریس های EFE (ماتریس عوامل خارجی) و IFE (ماتریس عوامل داخلی) بدست آمد و نتایج بر روی نمودار تحلیل گردید که نشان دهنده تأکید استراتژی تمرکز بر روی محصولات تولیدی و نفوذ در بازار برای این شرکت بود.